Παιδότοποι και Νομοθεσία

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 43650/2019 – ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και ορισμοί:
α) «παιδότοπος»: ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.
Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται:
αα) εντός κτιρίου (κλειστός),
ββ) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).
Ειδικά ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστό εσωτερικό χώρο κτιρίου.
β) «Εξοπλισμός παιδότοπων»: το σύνολο του εξοπλισμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστηριότητας παιχνιδιού, που μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή.
Ο εξοπλισμός και οι δομές συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα και κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία, ή πάνω στα οποία, μπορούν να παίζουν παιδιά και τα οποία βρίσκονται μέσα σε τρισδιάστατο περίβλημα με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους.
γ) «Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου»: τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις
1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα:
α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία,
β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις,
γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούναπάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.),
δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ.,
ε) παιδικές χαρές,
2. Η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου
1. Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα.
2. Ο χώρος του παιδότοπου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ’/3.2.1989). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παιδότοπου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Φ.7.5/1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).
3. Οι επιφάνειες πτώσης του παιδότοπου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
4. Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του παιδότοπου δίνεται στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του. Ειδικότερα, πρέπει:
α) Ο κλειστός παιδότοπος να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχαγωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.
β) Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επίπεδο) εμπορικού κέντρου που στεγάζονται λοιπές επιχειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας.
γ) Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.
δ) Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, πρέπει:

αα) η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι, κατ’ ελάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) λουξ (LUX),

ββ) οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης να φέρουν καλύμματα και
γγ) να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί).
ε) Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.
στ) Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.
ζ) Στο χώρο του παιδότοπου να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων, σε ανοίγματα παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ..).
η) Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.
θ) Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 της Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161). Επιπλέον, να υπάρχει μια (1) τουαλέτα και δύο (2) νιπτήρες ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά, καθώς και ένα (1) αποχωρητήριο με νιπτήρα για χρήση των ενηλίκων.
ι) Στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 (Β’ 2161), για το οποίο απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο παιδότοπος δύναται να βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διακριτά διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λπ.
5. Στον παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού παιδότοπου
1. Ο εξοπλισμός παιδότοπου μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται, να εγκαθίσταται ή/και να τίθεται σε λειτουργία, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων μερών όταν χρησιμοποιείται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται για χρήση από παιδιά.
2. Ο εξοπλισμός παιδότοπου εμπίπτει στους περιορισμούς και στις απαιτήσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων», όπως αυτές καθορίζονται στην Ζ3-2810/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885).
3. Είδη εξοπλισμού παιδότοπων που αποτελούν παιχνίδια εμπίπτουν στις διατάξεις της oικ. 3669/194/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» (Β’ 549).
4. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παιδότοπου με κερματοδέκτη λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:
α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010 – ΦΕΚ 97/Β’/25.06.2010),
β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 – ΦΕΚ 1425/Β’/20.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση) και
γ) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Οικ.37764/873/Φ342/2016 ΦΕΚ 1602/Β’/7.6.2016).
5. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στη νομοθεσία για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων» και όχι σε άλλη εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, δεν πρέπει να τίθεται Σήμανση CE.
6. Υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές και σε παιχνίδια στους χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών, κ.λπ.).
7. Ο εξοπλισμός του παιδότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, καθώς και οιουδήποτε άλλου προτύπου με ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας και χρήσης που αφορούν τον εξοπλισμό αυτό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού τεκμηριώνεται με τη συμμόρφωσή του προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, ή στην απουσία αυτών με τα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά, εθνικά ή και διεθνή πρότυπα.
Το παράρτημα της παρούσας αποτελεί ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου και αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του.
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μόνο πιστοποιημένο εξοπλισμό παιδότοπων, ο οποίος τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή του, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, μέσω Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που έχει εκδώσει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης.
9. Κάθε εξοπλισμός παιδότοπου που διατίθεται στην αγορά πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα, ανεξίτηλα και σε ορατή θέση τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του διανομέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,
β) τα αναγνωριστικά κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) καθώς και το έτος κατασκευής αυτού,
γ) τα στοιχεία του προτύπου με το οποίο συμμορφώνεται.
10. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, στην ελληνική γλώσσα:
α) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επιθεώρηση και τη χρήση του,
β) οδηγίες στον διαχειριστή του εξοπλισμού στις περιπτώσεις απρόβλεπτων κινδύνων για τα παιδιά,
γ) τον ελάχιστο προβλεπόμενο χώρο για την εγκατάστασή του ή αν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο,
δ) καθοδήγηση σχετικά με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται, τη χωρητικότητα των χρηστών και για τις συνθήκες της επίβλεψης,
ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή/και της δήλωσης συμμόρφωσης όπου απαιτείται.
11. Ο εξοπλισμός πρέπει, επίσης, να φέρει προειδοποιητική σήμανση στην ελληνική γλώσσα που εφιστά την προσοχή των χρηστών σε πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα αν στον εξοπλισμό έχουν πρόσβαση παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών (3) ετών.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να τηρεί για κάθε εξοπλισμό τα έγγραφα και πιστοποιητικά, με τα οποία τον έχει εφοδιάσει ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας.
2. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων του παιδότοπου και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.
3. Μεριμνά για άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, απομονώνει ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στα παιδιά-χρήστες του παιδότοπου και τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών.
4. Ο υπεύθυνος διασφαλίζει ότι στον παιδότοπο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίβλεψή τους. Το άτομο αυτό πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. α υποπερ. δδ της παρούσας και να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 1199).
Στους παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές, δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου. Στους παιδότοπους αυτούς από τα προβλεπόμενα στον ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου του Παραρτήματος, επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι.
5. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να αναρτά στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:
α) την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου,
β) τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευών,
γ) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν,
δ) τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
ε) την απαγόρευση καπνίσματος εντός του παιδότοπου.

Άρθρο 6
Πρόσθετες προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου
1. Ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει να λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος διαθέτει ικανή περίφραξη, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών. Ο παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει:
α) κατάλληλο φωτισμό,
β) καθίσματα για τους συνοδούς,
γ) κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού,
δ) τουαλέτες κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες,
ε) μέσα πυρασφάλειας,
στ) το έδαφος να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής υδάτων.
2. Ο υπαίθριος παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης ή και εναπόθεσης απορριμμάτων ή και επικίνδυνων υλικών, ή με χώρους όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να βρίσκεται μακριά από δραστηριότητες υψηλού θορύβου.
3. Οι διαδρομές πρόσβασης στον παιδότοπο πρέπει να είναι επαρκώς ηλεκτροφωτισμένες και καλά προστατευμένες, να μην έχουν άμεση και ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.
4. Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου παιδότοπου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 έως 5 της παρούσας.

Άρθρο 7
Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδότοπων
1. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παιδότοπου διεξάγεται από κατάλληλο Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (Οργανισμό Πιστοποίησης) διαπιστευμένο από Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού αριθμ. 765/2008/ΕΚ.
Η έγκριση δραστηριοποίησης των Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ως προς τις διατάξεις της παρούσας θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 (ΦΕΚ 1897 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» του παιδότοπου αφορά το σύνολο των διατάξεων της παρούσας και είναι ανεξάρτητο από τα επιμέρους Πιστοποιητικά Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης του εξοπλισμού.
3. Στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του παιδότοπου περιλαμβάνονται ο αρχικός έλεγχος, οι περιοδικοί έλεγχοι και οι ειδικοί έλεγχοι.

Άρθρο 8
Ελεγκτικές Διαδικασίες
1. Αρχικός Έλεγχος
Ο αρχικός έλεγχος αφορά νέους και υφιστάμενους παιδότοπους και οφείλει να διεξαχθεί εντός δωδεκαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται λειτουργία παιδότοπων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας.
Ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης χορηγεί το πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση/επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό αυτό τηρείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου.
Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης/ελέγχου το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια του επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας υπηρεσία.
2. Περιοδικός Έλεγχος
Οι παιδότοποι υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού ελέγχου, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος.
Ο έλεγχος διενεργείται από τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος χορηγεί «Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου», συνοδευόμενη υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση επιθεώρησης. Η βεβαίωση φυλάσσεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου. Στους παιδότοπους εποχιακής λειτουργίας, ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος πραγματοποιείται προ της επαναλειτουργίας του.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις – μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσης, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου ή την αποστολή τεκμηρίων συμμόρφωσης. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο ή τον έλεγχο των τεκμηρίων συμμόρφωσης διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται η βεβαίωση περιοδικού ελέγχου και διατηρείται το αρχικό πιστοποιητικό.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου και να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας υπηρεσία.
3. Ειδικός ή έκτακτος έλεγχος
Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκη παιχνιδιών ή μεγάλης έκτασης επισκευής στην εγκατάσταση, ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στον παιδότοπο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ό,τι προβλέπεται και στον περιοδικό έλεγχο της παρ. 2.

Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
1. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση.
Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύνεται στον οικείο φορέα διαχείρισής του, συνοδευόμενο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφερομένου.
Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπόθεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβιβάσει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α. Για τον κλειστό παιδότοπο:
αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται,
ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση.,
γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού,
δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα……….. δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων»,
εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης,
στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα,
ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Άρθρο 10
Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα
Λειτουργία παιδότοπου σε χώρους άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κ.λπ., επιτρέπεται μόνο αν ο παιδότοπος εκτείνεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης, κατάλληλα διαμορφωμένο, ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παιδότοπου σε χώρους όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα είναι η αρχή για τη λειτουργία της υφιστάμενης λειτουργούσας διάφορης δραστηριότητας.
Δείτε ολόκληρο το τελευταίο ΦΕΚ με τη νομοθεσία για παιδότοπους
https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/paidotopoi/koine-upourgike-apophase-43650-2019.html