Φ.Ε.Κ.

Κατασκευή Παιδότοπων

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 43650/2019                   ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 24 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107, Διόρθ. Σφάλμ. Α’ 147),

β) του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208),

γ) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 44),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’ 102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57),

ε) του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 11),

στ) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285),

ζ) τον α.ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α’ 273),

η) του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228),

θ). του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),

ιβ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),

ιβα) Την Υ59/3-9-2018 (ΦΕΚ 3818/Β’/5-9-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»,

ιββ) Του π.δ. 40/2019 «Διορισμός Υπουργού Τουρισμού» (Α’ 68),

ιγ) της υγειονομικής διάταξης του Υπουργού Υγείας Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161),

ιδ) της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β’ 1897),

ιε) της Ζ3-2810/2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική ασφάλεια των προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885),

ιστ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών»,

ιζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 241/17-09-2015),

ιη) της 768/2008/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218/13-08-2008).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

α) «παιδότοπος»: ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται:

αα) εντός κτιρίου (κλειστός),

ββ) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

Ειδικά ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστό εσωτερικό χώρο κτιρίου.

β) «Εξοπλισμός παιδότοπων»: το σύνολο του εξοπλισμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστηριότητας παιχνιδιού, που μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ο εξοπλισμός και οι δομές συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα και κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία, ή πάνω στα οποία, μπορούν να παίζουν παιδιά και τα οποία βρίσκονται μέσα σε τρισδιάστατο περίβλημα με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους.

γ) «Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου»: τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών.

 

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις

1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα:

α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία,

β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις,

γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.),

δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ.,

ε) παιδικές χαρές,

2. Η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου

1. Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα.

2. Ο χώρος του παιδότοπου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ’/3.2.1989). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παιδότοπου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Φ.7.5/1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).

3. Οι επιφάνειες πτώσης του παιδότοπου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

4. Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του παιδότοπου δίνεται στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του. Ειδικότερα, πρέπει:

α) Ο κλειστός παιδότοπος να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχαγωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.

β) Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επίπεδο) εμπορικού κέντρου που στεγάζονται λοιπές επιχειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας.

γ) Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, πρέπει:

αα) η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι, κατ’ ελάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) λουξ (LUX),

ββ) οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης να φέρουν καλύμματα και

γγ) να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί).

ε) Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.

στ) Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.

ζ) Στο χώρο του παιδότοπου να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων, σε ανοίγματα παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ..).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ europlaygrounds,