Φ.Ε.Κ.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 

 

 

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

 

Απόφαση Υπουργών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224Α΄).


2. Του άρθρου 10 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).


3. Του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (102 Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3448/2006 (57 Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».


4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 372/1976 «Περί συστάσεως και Λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως» (ΦΕΚ 166 ΄), όπως ισχύουν.

 

5. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α).


7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 


 
 

 

 

 

 

Άρθρο 1


Ορισμός
1. Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ο παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176-1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (softplay), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. Ο παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται:


α) Εντός κτιρίου (κλειστός)


β) Περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος)


2. Ως παιδότοπος νοείται, επίσης, κάθε οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.


3. Στον παιδότοπο εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή τεχνικές προδιαγραφές.


4. Στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας κυλικείου


5. Εξαιρούνται της παρούσας απόφασης, χώροι όπου αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως:


* Οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία


* Οι χώροι πανηγυριών και τα γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις


* Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως λούνα παρκ, τσίρκο, υδροπάρκα κ.α.


* Οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης κτλ.


 

 

 

 

 

 


Άρθρο 2

Σχεδίαση και Οργάνωση του Χώρου

Κατά τη δημιουργία των παιδότοπων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του.


1. Ο κλειστός παιδότοπος οφείλει να διαθέτει διακριτό χώρο με τις παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια για την ψυχαγωγία των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.
Ειδικότερα στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.

Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου πρέπει να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.

Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός πρέπει:
* Η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι κατ' ελάχιστον 250 λουξ (
LUX),

* Οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης, να φέρουν καλύμματα και
* Να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί).

Το εμβαδόν θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.


2. Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν τη σωστή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.


3. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη:

α) Ο καλυπτόμενος από τον εξοπλισμό χώρος και η απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης.
β) Ο απαιτούμενος, ελεύθερος από εμπόδια, χώρος ούτως ώστε να αποφεύγονται οι προσκρούσεις των παιδιών επί των εξοπλισμών.

γ) Ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ των εξοπλισμών.

δ) Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι ευδιάκριτα οριοθετημένος.

Στο χώρο του παιδότοπου πρέπει να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν), σε ανοίγματα των παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κλπ.).


Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.


Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 3 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μια τουαλέτα και δύο νιπτήρες ανά είκοσι πέντε παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά.
Στον κλειστό παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.


 

 

 

Άρθρο 3

Απαιτήσεις Ασφάλειας

1. Οι παιδότοποι δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ιδίως:
* Οι εξοπλισμοί των παιδότοπων πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένοι αφού προορίζονται για να παίζουν τα παιδιά ατομικά ή κατά ομάδες

* Τα υλικά των εξοπλισμών πρέπει να είναι ελεγμένα ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών.

* Η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη για τους ενήλικες, τις πρώτες βοήθειες και λοιπά χρησιμοποιούμενα μέσα, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα:
α) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).

β) Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1176.

γ) Προδιαγραφές επιμέρους εξοπλισμών:

Οι κούνιες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2.

Οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3.

Οι αερόδρομοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-4.

Οι μύλοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-5.

Οι ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6.

Οι φουσκωτοί εξοπλισμοί, εξωτερικού και εσωτερικού χώρου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14960.

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Απαγορεύονται:
Οι επιφάνειες πτώσης που αποτελούνται από τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρες, άσφαλτο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο άκαμπτο υλικό που δεν αποσβένει τις κρούσεις στο έδαφος.
Σε περίπτωση ύπαρξης στον παιχνιδότοπο, παιχνιδιών σύμφωνα με τον ορισμό της υπ' αριθμ. Τ.Α.Β. 6342/863/24.3.1989 κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλεια παιχνιδιών», όπως ισχύει, αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 71.

2. Εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και του αναφερόμενου στο άρθρο 10 της παρούσης, αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

 

 


Άρθρο 4

Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους


Απαγορεύεται η κατασκευή, η εισαγωγή και η κατοχή εξοπλισμού παιδότοπων με σκοπό την πώληση, τη δωρεάν διάθεση ή την ενοικίαση, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας, που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδότοπων, θα πρέπει να διαθέτει βεβαιώσεις ελέγχου που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με τις οποίες αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

Η συμμόρφωση αυτή των εξοπλισμών μπορεί, εναλλακτικά, να καλύπτεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή με αναλυτική τεχνική έκθεση, επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με την οποία θα αποδεικνύεται η ισοδυναμία της συμμόρφωσης σε ότι αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, με τα ως άνω πρότυπα.

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.

γ) Μέγιστο αριθμό παιδιών ταυτοχρόνως.

δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή εάν υποκατασταθούν από άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για όλα τα πρότυπα εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση που έχει τεθεί σε ισχύ.

 
Άρθρο 5

Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου

 

1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου υποχρεούται να τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών.

Ειδικότερα, ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α) Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.
β) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου 4 της παρούσας.

γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και χώρα κατασκευής.

δ) Εγχειρίδιο οδηγιών που να περιέχει για όλους τους εξοπλισμούς-δραστηριότητες και τις επιφάνειες πτώσης λεπτομερείς περιγραφές και απεικονίσεις που αφορούν την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συντήρησή τους.

 

2. Ο υπεύθυνος του παιδότοπου οφείλει να διασφαλίζει ότι σε κάθε παιδότοπο θα απασχολείται απαραίτητα τουλάχιστον ένα άτομο, ανά 25 παιδιά, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψή τους. Το πρόσωπο αυτό θα διαθέτει απαραίτητα βιβλιάριο υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις άρθρου 14 της Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β΄ 526) Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 665) και δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί σε ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 περ. α4 της παρούσας.

Βιβλιάριο υγείας οφείλει να διαθέτει και ο υπεύθυνος του παιδότοπου.


3. Ο υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου πρέπει να καθορίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και να εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση.

α. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία, από ειδικευμένο προσωπικό, που σκοπό έχει να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό του παιδότοπου στα επίπεδα λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

β. Η συντήρηση του παιδότοπου πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - 7, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

i) Να υπάρχει ένα περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης, το οποίο θα εξασφαλίζει τα αναφερόμενα στην παρ. 3 περ. α του άρθρου αυτού.

ii) Ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει την άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων του εξοπλισμού και ειδικότερα να προβαίνει σε ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στον παιδότοπο.

iii) Εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει αυτομάτως να τίθεται εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευασθεί και να αντικαθίσταται όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων.

γ. Επανέλεγχος παιχνιδοκατασκευής

Ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει τον επανέλεγχο της παιχνιδοκατασκευής σε ετήσια βάση από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και να συμμορφώνεται εντός της τασσόμενης από αυτόν προθεσμίας προς τις διορθωτικές ενέργειες που συστήνονται.

δ. Φάκελος συντήρησης

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου πρέπει να τηρεί φάκελο συντήρησης που να περιέχει σχέδιο στο οποίο να αποτυπώνεται η διευθέτηση και η θέση του εξοπλισμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει τα αναφερόμενα στην παρ. 3 περ. β και γ του άρθρου αυτού.


4. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να αναρτούν στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:

α) Την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου.

β) Τις απαιτήσεις των μέτρων προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευών

γ) Το όνομα και το επώνυμο του υπεύθυνου του παιδότοπου και τηλέφωνο επικοινωνίας.

δ) Τον αριθμό τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ε) Την απαγόρευση καπνίσματος εντός του παιδότοπου.